Jdi na obsah Jdi na menu
 


2 Odborný článek

9. 11. 2012

ČSTS je občanským sdružením, které se zabývá tanečním sportem prováděným na rekreační a výkonnostní úrovni. Jeho činnost navazuje na tuzemskou tradici společenského tance a rozvíjí ji ve formě sportovního odvětví. Úkolem ČSTS je zejména metodicky a organizačně podporovat rozvoj tanečního sportu, hájit zájmy svých členů a prosazovat jejich požadavky.

Sportovní tanec zahrnuje standardní a latinskoamerické tance. Mezi standardní tance patří waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep, mezi latinskoamerické tance samba, cha-cha, rumba, paso doble a jive. Tanečníci mohou působit v obou tanečních disciplínách zároveň.

Taneční sezóna je období, ve kterém probíhají soutěže. Začíná obvykle na konci září a končí na konci června.

 V rámci ČSTS existují dva druhy členství: evidované a registrované. Evidovaný člen může závodit toliko ve třídě Hobby, což je nejnižší úroveň pro začínající tanečníky. Registrovaný člen může závodit podle dosažených výkonů ve třídách D, C, B, A a M. Nejnižší třídou je D. Lze ji získat pouhou registrací. Nejvyšší třída M reprezentuje mezinárodní úroveň.

V zájmu ochrany začínajících tanečníků ČSTS striktně odděluje evidované a registrované členství. Evidovaný člen může tancovat pouze ve třídě Hobby, a to v obou tanečních disciplínách. Registrovaný člen se naopak nemůže zúčastnit žádné soutěže ve třídě Hobby.

Taneční pár tvoří vždy partner a partnerka. Jejich spojení je v zásadě volné – tanečník se může teoreticky na každou soutěž přihlásit s jiným protějškem. Stávající informační systém ČSTS dokonce umožňuje svým členům přihlásit se takřka s kýmkoliv, a to aniž by partner musel přihlášení odsouhlasit. Tento model není ideální ze dvou důvodů: jednak zbytečně vytváří prostor k neoprávněnému přihlášení a jednak ignoruje skutečnost, že v praxi ke změnám partnerů nedochází příliš často. Proto projekt Impetus zavádí institut páru, jehož instance je podmíněna oboustranným souhlasem (viz níže). 

Držitelem soutěžní třídy i dosaženého množství bodů a kvalifikovaných finále v dané třídě je vždy partner. Partnerka disponuje pouze nejvyšší dosaženou taneční třídou, která slouží toliko jako informační parametr. Získává ji bezprostředně po vytvoření páru s daným partnerem. Na soutěži má partnerka stejnou třídu jako partner, se kterým tancuje. 

Postup do vyšší třídy v rámci registrovaného členství je ve většině případů podmíněn ziskem alespoň 200 bodů v dané soutěžní třídě a nejméně 5 tzv. kvalifikovaných finále. Po dosažení tohoto skóre získává pár automaticky vyšší taneční třídu a bodový zisk i počet kvalifikovaných finále se mu snižuje na nulu. Systém přidělování bodů a kvalifikovaných finále jde stejně jako systém sestavování pořadí na soutěžích nad rámec tohoto odborného článku (z hlediska funkcionality navrhovaného systému nehrají žádnou roli).

Taneční třídy C a B fungují jako záchytné body, tj. po jejich dosažení nelze klesnout na nižší taneční třídu. Opět hraje ovšem rozhodující roli taneční třída partnera. Pokud tedy například na soutěži tančí pár ve složení partner s třídou D – partnerka s třídou B, závodí ve třídě D. Nejvyšší vytancovanou třídou partnerky však zůstává B.

Taneční třídy A a M je nutno každoročně obhajovat. V případě neobhájené třídy M následuje sestup do třídy A, v případě neobhájené třídy A následuje sestup do třídy B. Obhájit třídu znamená splnit stanovené podmínky za dva kalendářní roky (tj. 1.1.rrrr – 31.12.rrrr+1).

Ve třídě M zůstávají páry, které skončily do 24. místa (včetně) v Taneční lize (zahrnuje 10 soutěží v sezóně) nebo do 36. místa (včetně) na Mistrovství České republiky (1x v sezóně ve standardních a latinskoamerických tancích). Třídu A obhájí páry, které získají alespoň 200 bodů. Za soutěžní výsledky se ve třídě M udělují pouze body, kvalifikovaná finále nikoliv.

Ve třídě Hobby se rovněž udělují pouze body. ČSTS sestavuje za každý rok zvláštní žebříček na základě bodového zisku. Získávání bodů a zařazení do žebříčku se týká pouze párů, které v kategorii Hobby netančí více než ve dvou kalendářních letech.

Rozlišení věkových kategorií sahá nad rámec tohoto odborného článku (navrhovaný systém bude pro zjednodušení uvažovat pouze kategorii Dospělý).

Systém Impetus

Projekt bude kompletně implementován jako webová aplikace. Implementace tlustého klienta v podobě desktopové aplikace pro administrátora byla v počáteční fázi projektu odmítnuta jako neopodstatněná a časově i techniky zbytečně náročná. Jak uživatelské tak administrativní rozhraní tedy bude poskytovat webový klient.

Tanečníkům, trenérům, organizátorům soutěží a přátelům či fanouškům tance nabídne aplikace především informace o novinkách z tanečního světa, kalendář soutěží, přehled výsledků a informace o ČSTS a tanečním sportu. Tanečníkům navíc umožní uživatelské operace s vlastními tanečnickými profily a systém přihlašování na soutěže.

Administrativní profil poskytne zástupcům ČSTS prezentaci novinek z tanečního světa, správu tanečnických profilů, soutěží, přihlášek na soutěže a výsledků.

Z hlediska funkcionality budeme rozlišovat tři typy uživatelů: návštěvníka, tanečníka a administrátora.

Návštěvník

Kdokoliv, kdo zavítá na internetovou adresu, na které poběží webové rozhraní systému Impetus, a nepřihlásí se, je z hlediska dokumentace projektu návštěvníkem. Pravomoci návštěvníka jsou poměrně omezené. Aplikace mu v zásadě dovoluje pouze pasivně prohlížet zveřejněný obsah. I tak však jde o poměrně významný soubor informací.

Návštěvník čte novinky z tanečního světa a archivní zprávy. Může si prohlížet kalendář soutěží, výsledky, tanečnické profily a informace o ČSTS či tanečním sportu.

Pokud si návštěvník vytvoří tanečnický profil, stává se automaticky tanečníkem (je rovnou přihlášen). Identifikace dle občanského průkazu, ověření způsobilosti žadatele a úhrada členského poplatku jde nad rámec tohoto systému. Administrátor pouze potvrzuje, že k těmto procesům reálně došlo (typicky před první soutěží). Systém Impetus nejprve automaticky přidělí novému tanečnickému profilu status „nový“ a administrátor tento status následně po vyřešení příslušných formalit může proměnit na „potvrzený“. 

Tanečník

Z hlediska webového klienta je tanečníkem každý, kdo se přihlásí do systému prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla. Pokud se tanečník odhlásí, stává se opět pouhým návštěvníkem. Tanečník má všechny pravomoci návštěvníka a několik dalších.

Především disponuje tanečnickým profilem, který zahrnuje uživatelské jméno, heslo, křestní jméno, příjmení, akademický titul, pohlaví, telefonní číslo, emailovou adresu, kontaktní adresu, klub, nejvyšší vytancované třídy v obou tanečních disciplínách a aktuální soutěžní třídy a skóre (body a případně i počty kvalifikovaných finále) v obou tanečních disciplínách (u partnerky se zobrazují data aktuálního partnera).

Při vytváření tanečnického profilu může uživatel zvolit příslušnost k jednomu klubu z množiny definované administrátorem (viz níže) nebo ponechat položku prázdnou (v takovém případě závodí za město ze své kontaktní adresy).

Tanečník se může přihlašovat na soutěže. K tomu však potřebuje napřed uzavřít partnerství v dané taneční disciplíně. V drtivé většině případů půjde o zcela formální akt: tanečník i tanečnice si vytvoří vlastní tanečnické profily a následně oba označí svého protějška jako svého partnera v dané taneční disciplíně (tanečník může mít stejnou i odlišnou partnerku na standardní a latinskoamerické tance). Bez oboustranného souhlasu nelze vystupovat jako pár, a tedy ani se přihlašovat na soutěže.

Rozchod tanečního páru naopak nepodléhá oboustrannému souhlasu. Systém v tomto bodě respektuje vůli jednotlivce a umožňuje mu jednostranně vystoupit z páru. Takový pár se okamžitě rozpadá a může být znovu obnoven jedině oboustranným souhlasem. Vytvářet páry lze jen z tanečníků opačného pohlaví, které jsou v dané taneční disciplíně volní, tj. nemají partnera.

Na soutěž může daný pár přihlásit kterýkoliv jeho člen. Přípustné je pouze takové přihlášení, které odpovídá dosažené taneční třídě (tedy taneční třídě partnera). Odhlásit může daný pár opět kterýkoliv z jeho členů. Přihlášení i odhlášení je spojeno se zasíláním informačního emailu oběma stranám. Zatímco odhlásit se ze soutěže může tanečník kdykoliv před jejím začátkem, lhůta na přihlášení je omezena a končí vždy ve 22:00 ve čtvrtek před soutěží (soutěže bývají z pravidla o víkendu). Na konkrétní soutěž se připouští přihlášení na standardní i latinskoamerické tance zároveň.  

Tanečník také může manipulovat se svým tanečnickým profilem, tj. měnit své uživatelské údaje. Naprosto bez omezení může modifikovat pouze uživatelské jméno, heslo, telefonní číslo, emailovou a kontaktní adresu. Ostatní údaje (jméno, příjmení, akademický titul a klub) si může pomocí webového rozhraní změnit rovněž, ovšem po realizaci této změny se jeho profil dostane do stavu „nepotvrzený“ a nad rámec tohoto systému bude vyzván k potvrzení těchto změn. Pro ilustraci uvažujme typický případ: Tanečnice změní příjmení po svatbě, modifikuje svůj profil, systém jej označí jako „nepotvrzený“. Před následující soutěží tanečnice doloží změnu příjmení oddacím listem a administrátor označí její profil jako „potvrzený“. Změna pohlaví je natolik neobvyklá, že vyžaduje přímý zásah administrátora do tanečnického profilu (viz níže).

Administrátor

Administrátor je uživatel, který se přihlašuje do webové aplikace vlastním uživatelským jménem a heslem. Jeho činností je především spravování tanečnických profilů a soutěží.

Administrátor jako jediný může přímo upravit jakoukoliv položku kteréhokoliv tanečnického profilu. Činí tak ovšem zcela výjimečně (například při změně pohlaví tanečníka). Ve výjimečných případech může také smazat tanečnický profil.

Kalendář soutěží vzniká průběžně. Administrátor zveřejňuje soutěže ve formě propozic. Změny propozic (včetně zrušení soutěže) jsou přípustné a v návaznosti na jejich provedení jsou všichni přihlášení účastníci obesláni informačním emailem. Lhůta pro realizaci změn ovšem končí stejně jako prostor pro přihlášení tanečníků vždy ve 22:00 ve čtvrtek před soutěží. Vzhledem k centralizaci administrace není součástí systému Impetus distribuce informací od organizátorů soutěží směrem k administrátorovi.   

Nejdůležitější součástí administrátorovi práce je správa výsledků. Administrátor zadává do systému pouze pořadí párů a jejich bodový zisk včetně zisku kvalifikovaného finále. Po potvrzení výsledků se body a kvalifikovaná finále přičtou příslušným tanečníkům. Průběh soutěže zahrnující známky od porotců není součástí systému Impetus.

Administrátor ještě spravuje novinky z tanečního světa, tj. zveřejňuje, mění a odstraňuje zprávy prostřednictvím redakčního systému.

Byť je veškerá administrativní činnost soustředěna do jedné desktopové aplikace, v reálném provozu se nepředpokládá, že vše bude vyřizovat jedna osoba. Například novinky může připravovat redaktor, administrátor je bude pouze zveřejňovat. Toto uspořádání je vhodné z hlediska bezpečnosti, neboť ČSTS tak bude mít bedlivý dohled nad obsahem webu.

Systémové procesy

Některé segmenty systému Impetus budou fungovat automaticky, absolutně bez zásahů návštěvníků, tanečníků a administrátora. Po skončení soutěže a přičtení bodů včetně kvalifikovaných finále tanečníkům projde aplikace všechny zúčastněné a ověří, zda někomu nevznikl nárok na postup do vyšší taneční třídy. Pokud ano, zvýší se u obou členů páru soutěžní třída o jeden stupeň a vynulují se soutěžní ukazatele (počet bodů a kvalifikovaných finále).

U nejvyšších výkonnostních skupin (A, M) Impetus periodicky (po dvou kalendářních letech) vyhodnocuje, zda nenastal důvod k sestupu. V případě, že ano, sníží se u obou členů páru soutěžní třída o jeden stupeň. Soutěžní ukazatele se nulují v každém případě.

Některé datové položky vybraných entit budou implementovány transakčně, tj. systém bude zaznamenávat nejen jejich aktuální hodnoty, ale také historii. U tanečních klubů bude systém takto sledovat názvy, u soutěží názvy a místa konání a u osob (zejména tanečníků) jméno a příjmení. Tento princip si klade za cíl zachovat konzistenci archivu všech důležitých ukazatelů i při změnách dat.

 
 

 

Fotoalbum


Kontakt